معماری مستعمراتی‌های هند

سیلان – جاوه- کامبوج- خمرها- دین آنها- آنگکور- سقوط خمرها- سیام – برمه در این میان هنر هندی، به همراه دین هندی، از تنگه‌ها و مرزها گذشته، به سیلان، جاوه،...