مرور برچسب

سيدونيوس

آخرین روزهای گل قدیم: ۳۱۰-۴۸۰

در قرون چهارم و پنجم، گل از نظر مادي سعادتمندترين و از نظر معنوي مترقيترين ايالت امپراطوري روم غربي بود. خاك آن حاصلخيز بود، پيشه‌ورانش در كار خود مهارت داشتند، رودها و درياهاي آن معابري پر تردد براي كالاهاي بازرگاني به شمار مي‌رفت.…

تاریخ فرانکها : ۲۴۰-۵۱۱

با مرگ سيدونيوس، شام تيرة بربريت گل را فرا گرفت. ما نبايد دربارة‌ تيرگي آن شب راه اغراق بپوييم. مردم هنوز مهارتهاي اقتصاديشان را داشتند، كالا مبادله مي‌كردند، مسكوك ضرب مي‌كردند، شعر مي‌ساختند، و به كارهاي هنري مي‌پرداختند؛ در دوران…