مرور برچسب

شاهان هخامنشیان

اَرْدِشیرِ سِوُّم هخامنشی

اَرْدِشیرِ سِوُّم(هخامنشی) om](v)[ardešīr-e sevv، پادشاه هخامنشی (سل‍ ح 357- 338ق‌م) و فرزند و جانشین اردشیر دوم که پیش از پادشاهی اُخُس نام داشت (پاولی، III/1318-1319).اردشیر در اوضاعی ناآرام به پادشاهی رسید و منابع یونانی و رومی قتل…