مرور برچسب

صوفیه

درویش

درویشی از اهالی تهراندَرویش به مسلمان صوفی گفته می‌شود که در راه طریقتگام بر می‌دارد.پیرامون واژهواژهٔ پارسی «درویش» از ریشه‌ای باستانی و برگرفته از واژه‌ای نیاایرانی است که در اوستایی به صورت «دریگو-»…