مرور برچسب

عصر روشنفكري چين

فیلسوفان پیش از کنفوسیوس

«كتاب تحولات»- «يانگ» و «يين» - عصر روشنفكري چين – تنگ شي يا سقراط چين محصول بارز اين دوره فلسفه است. در همة اعصار كنجكاوي ما انسانها از دانش و امكانات ما پيشي گرفته است، و آرمانهاي ما براي رفتار انساني راهي نپيمودني برگزيده- اين هم از…