مرور برچسب

علی‌مردان خان

ماجرای خیانت علی‌مردان خان و تسلیم قندهار چه بود؟

علی‌مردان خان، فرزند گنج‌علی خان، از سرداران مشهور شاه عباس بزرگ می‌باشد. گنجعلی خان از افراد یکی از طوایف ایران، یعنی طایفه «زیک» بود. این طایفه را یوستی یکی از هفت دودمان قدیم زمان اشکانی و ساسانی دانسته‌است و اخیراً آنان را از یکی از…