مرور برچسب

عکسهای خانه ملک‌الشعرای بهار

خانه ملک‌الشعرای بهار

درِ خانه نیمه‌باز است. «آقا، آقا...»؛ هیچ‌کس جواب نمی‌دهد. هرچه در می‌زنم هم صدایی نمی‌شنوم. با فشاری کم در کامل باز می‌شود؛ حیاط پر از خاک است و دیوارهای بنای کنار در ورودی شاید بازسازی شده‌اند. همه چیز نشان می‌دهد کارگران مشغول کارند، اما…