اختراع و علم در چین

باروت – استعمال آن در آتشبازی و جنگ – قطبنما – ندرت اکتشافات صنعتی – جغرافیا – ریاضیات – فیزیک – فنگ‌شوی – اختر شناسی – پزشکی – بهداشت چینیان،...