تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

هاراب

هاراب

هاراب/Harab/ یا نَسَب شناسی خدایان دونّو /Dunnu/ اسطورۀ بابلی که بخشی از آن باقی مانده است و شاید تاریخ آن، هزارۀ دوم پیش از میلاد باشد.این مطلب مربوط به تأسیس دونّو، یعنی شهری در مرکز بابل و نَسَب شناسی خدایان است. خدایان سنت ازدواج…