تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

هیتیایی

شائوشگا، الهه آناتولیایی

شائوشگا / šaušga/ _ الهۀ آناتولیایی با اصل و منشأ هوریانی در نوشته‌های هیتیایی نام او معمولاً به‌صورت ایشتار لیل Ištar Lil (« ایشتار دشت») نوشته می‌شود. این الهه معادل هوریانی ایشتار نینوا بود. مرکز پرستش او جنوب آناتولی و شمال سوریه…