مرور برچسب

پادشاه ابدالیان

آرامگاه تیمورشاه در افغانستان

مقبره تیمورشاه در غرب دبیرستان عائشه درانی و جنوب دریای کابل قرار دارد. به روایت تاریخ مقبره تیمورشاه پسر اول احمد شاه بابا نواده زمان خان ولد دولت خان می‌باشد.