مرور برچسب

کریشا

کریشا، الهه عیلامی

کریشا، کری ریشا /kiriša / kiririša/ _ الهۀ عیلامینام او ( کری ریشا kiri- riša) به مفهوم الهۀ بزرگ است. این الهه در آغاز، یک الهه در لیان Liyan و در جنوب شرقی ایران بوده و در هزارۀ دوم پیش از میلاد، نامش با نام مادر _ الهه پین(اِن) کر…