ریو گوان سان

ریو گوان سان (۱۶ دسامبر ۱۹۰۲- ۲۸ سپتامبر ۱۹۲۰) که با نام یو گوان سان نیز شناخته می شود، سازماندهی کننده ی حرکتی بود که در نهایت به جنبش اول...