تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

کی

کی، الهه سومری

کی/ Ki/ _ الهۀ سومری این نام به معنای« زمین و خاک»است. هنوز دلیلی در دست نیست که نشان دهد این خود یک خدای واقعی بوده باشد که تحت نام او نیایش‌های انجام می‌گرفت. شاید این موضوع مربوط به یک مفهوم خداشناسی و نقطه مقابل آن An بوده…