پادشاه جئونگ جونگ

پادشاه جئونگ جونگ متولد سال ۹۲۳ که با نام شخصی وانگ یو شناخته می شود، سومین پادشاه سلسله ی گوریو می باشد.او پسر سوم پادشاه تجو که موسس سلسله ی...