نویسنده: جواد کهلان مفرد

معنی و نام قدیمی ماهیدشت کرمانشاهان

در تاریخ ماد صفحه ۲۰۷ از دژی به نام مرعوبیشتو در ناحیه اِلیپی (سمت کرمانشاهان) در سمت شمال اراضی عیلام نام برده شده است که آشوریان بدانجا لشکرکشی نموده و آن را فتح کرده...

ریشه ایرانی نامهای سینا و سائینی

کلمه مرموز سناء در فرهنگ فارسی معین عربی-فارسی به معنی رفعت و بلندی و نیز به معنی روشنایی و فروغ گرفته شده است که دهخدا این معنی دوم را برای آن ذکر نکرده است....