درمان بیماری فنیل کتونوری

یکی دیگر از نقص های ژنتیکی بیماری فنیل کتونوری است. بیماری که به علت یک آنزیم در فرد ایجاد مشکل می کند. در این بیماری ،فرد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین به تیروزین را ندارد، بنابراین این اسید آمینه در مایعات بدن تجمع پیدا می کند. در این نوشتار می خواهیم این بیماری را بیشتر… ادامه خواندن درمان بیماری فنیل کتونوری