چرا تنفس از راه بینی بهتر از تنفس از راه دهان است؟

یکی از کار های تکراری و حیاتی بدن تنفس است. با هر تنفس انسان شادابی درونی در خود احساس میکند که به قول ارسطو، تنفس باعث خنک شدن قلب میشود و آتش درونی بدن را خاموش میکند. دو راه بیشتر برای تنفس در انسان وجود ندارد. یکی دهان و دیگری بینی است. هر کدام از… ادامه خواندن چرا تنفس از راه بینی بهتر از تنفس از راه دهان است؟