برای درمان مارگزیدگی و عقرب گزیدگی چه باید بکنیم؟

مارگزیدگی یا عقرب گزیدگی از اتفاقاتی است که ممکن است برای هرکسی رخ دهد. در کشور ما به دلیل آب و هوای گوناگون و به ویژه در مناطق گرمسیر و در فصول گرم سال این واقعه بیشتر روی می دهد. اقداماتی که بلافاصله پس از مارگزیدگی یا عقرب گزیدگی انجام می دهید بسیار مهم خواهد… ادامه خواندن برای درمان مارگزیدگی و عقرب گزیدگی چه باید بکنیم؟