ورزش همچنین قادر است  روی سلامت و  رویش موی سر جنبه مثبت و یا منفی داشته باشد. ولی علاوه بر  جنبه های دیگری که در خود ورزش اتفاق می افتد نیز بر موی سر نتیجه  دارد.  استفاده از حرکات  ورزشی سنگین به استثنای تغذیه، یا زیاده از حد ورزش  کردن می تواند منجر به مشکلاتی شود که سبب ریزش می شود. عوامل دیگری که جزوه ورزش نیز هستند می تواند منجر به کم مویی شود، مانند استفاده از استروئید ها برای بالا بردن کارایی جسمانی و یا  باقی ماندن آب آغشته به کلر روی موی سر  بعد از شنا کردن یا به جا ماندن عرق بعد از ورزش روی پوست سر.