«هرکس از این حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بوده اند و همگان برفته اند و از ایشان نام نیکو یادگار مانده است و غرض ما از نوشتن این اخبار، آن است تا خوانندگان را از آن فایده ای به حاصل آید و مگر کسی را از این به کار آید و چون از این فارغ گشتم، به سر راندن تاریخ بازگشتم» (ابوالفضل بیهقی، ۱۳۸۴: ۲۲۱)

ایرانِ باستان

تاریخ جهان

تاریخ آلمان

آلمان کشوری مدرن در اروپا است و دارای تاریخی پراهمیت می‌باشد.آلمان دارای نه کشور همسایه است.هیچ کشور دیگری در اروپا…