تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ تمدن سکاهای باستان

 

مردمان کوچ نشین ایرانی تبار که قدمتشان به پیش از هخامنشیان برمی‌گردد سکاها بودند .سکاها در ترکستان چین تا دریای آرال و خود ایران و از این مناطق با فاصله هایی تا رود دن و از این رود تا رود بزرگ دانوب زندگی می‌کردند .سکلتث نامی بود که سکاها برای خود گذاشته بودند اما پارسی ها آنها را سکا ( جنگجو ، نیرومند ) می‌نامیدند ، یونانی ها نیز سکاها را پیاله به دوش یا خانه به‌دوش می‌خواندند .