مرور رده

تاریخ تمدن لیدی باستان

 

لیدیه ثروتمندترین کشور منطقه آسیای کوچک است . پایتخت پادشاهی لیدیه شهر سارد بود .پادشاه لیدی به منظور رویارویی با کوروش بزرگ با فرمانروای اسپارت که از مهم و معروف ترین شهرهای یونان بود عهد و پیمان بست . کوروش بزرگ در سال ( 546 ق،م ) به لیدیه حمله و سارد را به ایران اضافه کرد . پادشاهی عظیم لیدی با از دست دادن سارد به پایان رسید .

انگیزه و خاستگاه مقام اندرزگری کرزوس نزد کورش در نظر مورخان یونانی

نویسنده: یزدان صفایی کورش دوم، همواره نزد تاریخ‌نگاران به عنوان پادشاهی که با شاهان شکست خورده، به مهربانی و بزرگواری رفتار می‌کرده است، شهره و نامور بوده است. این شهرت و آوازه‌ی کورش، هرچند که باید برخاسته از واقعیتِ ذاتی او بوده باشد اما…