مرور رده

دین و آیین کنفسیوسی

 

شخصی به نام کنفوسیوس حکیم و سیاست مدار چینی ، آیین کنفوسیوس را بنیان گذارد و با وجود اینکه مورد قبول عام بود اما از رونق افتاد و آیین بودا جای آن را گرفت . اصول تعلیم های کنفوسیوس این بود انسان خود را با خیر و شر می‌سازد و انسان از هر دو جنبه استفاده می‌برد .اطاعت و مهربانی و اجرای عدالت از دیگر تعالیم کنفوسیوس بود .

شرح احوال و تعالیم بنیادین کنفوسیوس (۱)

کنفوسیوس از همه ی فیلسوفان چینی در جهان شناخته تر است. واژه ی «کنفوسیوس» شکل رومی نوشت غربی کونگ زه چینی است به معنای استاد کونگ. کنفوسیوس در آغاز تنها به نام خانوادگیش کونگ معروف بود و بعدها لقب زه (استاد) را به نشانه ی احترام به آن افزوده…

آیین کنفوسیوس و دموکراسى

آیین كُنفوُسیوُس و دموكراسى: آیین كُنفوُسیوُس مكتب چینى اندیشه سیاسى است كه كُنفوُسیوُس (ح 551ـ ح479 قم) آن را بنیاد نهاد. اگرچه اصطلاح رایج چینى براى دموكراسى، كه در لغت به معناى «حكومت مردم» است، تا قرن نوزدهم به واژگان چینى معرفى نشده…

کنفوسیوس و تئوری مکتب وی

هنگام اشاره به فرهنگ سنتی چین، نام یک شخصیت در اذهان زنده می شود و او کسی جز کنفوسیوس نیست. در جامعه چین هیچکس به اندازه " کنفوسیوس" تاثیرگذار نبوده است .به همین دلیل هر کسی تا اندازه ای در باره او می داند و کم و بیش تحت تاثیرتئوری مکتب…

کنفسیوس (کنفوسیوس)

کنفوسیوس بزرگترین متفکر دوره باستانی چین است ، به همین سبب هنگام اشاره به فرهنگ سنتی چین نمیتوان اورا نادیده گرفت . در دهه 70قرن گذشته یک دانشمند امریکائی در رده بندی یک صد شخصیت نامدار که در تاریخ بشریت تاثیرات مهم و بزرگی داشته اند…