شاهزاده ریاضی تاریخ!

کارل فریدریش گاوس، ریاضیدان، ستاره شناس و فیزیکدان آلمانی که به دلیل تحقیقات و دستاورد‌های بی نظیر و بسیارش لقب شاهزاده ریاضی دانان را به خود اختصاص داد. همچنین گاوس در شاخه‌های مختلف ریاضی تأثیرات عمیقی گذاشته است.