مرور رده

آل بویه

معماری ایرانی _ ساسانی آل بویه

بویهیان به آبادانی و ساخت و مرمت بناهایی در شهر و روستا پل و بازار، کاخ های باشکوه و نیز مراکز آموزشی و درمانی اهمیت زیادی میدادند.عضدالدوله بناهای زیادی در شیراز ساخت از جمله ارگی بزرگ و کاخی باشکوه در دو طبقه با سیصدو شصت اتاق و کتابخانه

جشن های ایرانی در نگاه مهیار دیلمی

مهیار در اشعار خود ، اعياد وجشن های ایران باستان را نیز بسیار ستوده است که برخی از آنها می پردازیم از جمله در وصف نوروز چنین می سراید: نوادگان خسرو، مجد و شکوهی را گسترانیدند که تاریخ آنها را در دل خویش ثبت کرده است. هنوز هم سخن هایی

علویان طبرستان

با توجه به اذیت و آزار و کشتار علویان، سادات حسنی و حسینی به این منطقه سرازیر شدند که از نظر شرایط طبیعی منطقه امنی به حساب می آمد. بعد از شهادت امام رضا (ع) و بعضی از منسوبانش به دیلمان و طبرستان پناهنده شدند و بعضی از ایشان در همان جا به…

صفاریان

گردیزی می‌نویسد: 《 و یعقوب بن اللیث بن مُعدّل مردی مجهول بود، و اصل او از روستای سیستان بود، از ده قرنین. و چون به شهر آمد رویگری اختیار کرد و همی آموخت، و ماهی به ۱۵ درهم مزدور بود.》در کتاب روضة الصفا نیز آمده است که لیث پدر یعقوب رویگری…

بررسی متون تاریخی فارسی از دوره دوم غزنویان و دوره سلجوقیان تا حمله مغول

کتب تاریخی که در این دوره به نگارش درآمده بیش از پیش و مفصّل تر از گذشته است و به لحاظ اینکه تاریخ نگاران به منابع زیاد و از جمله منابع عربی زبان دسترسی داشتند، تواریخ مستند نوشته شده است. در این دوره، علاوه بر تاریخ عمومی، تواریخی که…

اوضاع اقتصادی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

هم اینکه در زمان عمر، ممالک ایران و روم گشوده شد و کشور اسلامی توسعه ‌یافت، درآمد زیاد شد. برای تنظیم امور مالی، دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت می‌شد.پس از ظهور اسلام، فتح سواد و ایران موجب شد که اولاً، اراضی زیادی که روزگاری یکی از…

نحوه استقرار اعراب مسلمان در ایران

در فاصله چهار سال، تقریباً کشور ایران ده شاهنشاه دید. در آستانه حمله اعراب مسلمان به ایران نظام سیاسی - اجتماعی ساسانی هر آن در معرض سقوط و متلاشی شدن بود. آغاز حملات اعراب مسلمان به مرزهای ایران در دوره خلافت ابوبکر (۱۳ - ۱۱ هـ-ق) بود که…

نظام اداری و سیاسی ایران در دو قرن اول هجری

پس از انقراض دولت ساسانیان در ایران، اعراب خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه دار رو به رو دیدند و از آن استفاده فراوانی بردند. تشکیلات اداری منسجم و منظم این که از عصر ساسانی در ایران باقی مانده بود می توانست به سرعت در اداره و نظم سرزمین…

اوضاع مردم و دولت در زمان آل بویه

 اوضاع اداری  امیر در رأس دولت آل بویه شخص امیر (امیرالامراء) قرار داشت، که از قدرت نامحدودی برخوردار بود. بی‌شک عمادالدوله علی اولین امیر الامرای آل بویه است و اگرچه رسماً این عنوان را نداشت، اما به دلیل آنکه بزرگترین عضو خاندان بود و دو…