مرور رده

تاریخ ایران پس از اسلام

محل گنج نادر شاه!

گنج نادر شاه در طول این سال‌ها دست به دست بین پادشاهان گشتقدمت این کاخ به اوایل دوره سلطنت نادر شاه و سال 1108 خورشیدی باز می‌گردد.

نبرد مرو شاه اسماعیل اول صفوی و مغولتباران (شیبانی)

شاه اسماعیل اول از خاندان صفوی بنیان گذار ایران نوین و سلسله صفویان که بعد از چند قرن ایران را با یک مذهب واحد متحد کرد! و با شیبک خان ازبک (مغول) جنگید و او را شکست داد و انتقام حمله چنگیز و مغولان به ایران را از او گرفت