سه اقدام فتحعلی شاه در مقابل عثمانی ها

مقدمهفتحعلی شاه ، پادشاهی بود که اشتباهات زیادی در کارنامه اش موجود می‌باشد که دو ننگ نامه به نام عهدنامه گلستان و عهد نامه ترکمن چای ،گل سر سبد این اشتباهات میباشد، چند اقدام این شاه که در رادیو و تلوزیون و کلا مستند های تاریخی و

سرنوشت فتحعلی خان داغستانی(وزیراعظم)و داستان یک خیانت که منجر به فاجعه شد

مقدمهوزیر اعظم شاه سلطان حسین اول صفوی در اصفهان شخصی به نام فتحعلی خان اهل داغستان بود که اتفاقا مذهبش بر خلاف مذهب رسمی ایران یعنی از اهل سنت بود این وزیر با تمام تلاش هایی که میکرد فقط و فقط میخواست پایه های حکومت که توسط هوتکیان و

سرنوشت امام قلی خان سردار مقتدر صفوی

توصیف کوتاهی از صفی قلی خان پسر امامقلییکی از علل هایی که میشود در مورد قتل امامقلی و حذف خاندان وی گفت ترس شاه صفی اول صفوی از یکی از پسران امام قلی بود که گفته بودند او پسر یکی از زنان حرمسرای شاه عباس بوده است که شاه عباس به…