نبرد مرو شاه اسماعیل اول صفوی و مغولتباران (شیبانی)

شاه اسماعیل اول از خاندان صفوی بنیان گذار ایران نوین و سلسله صفویان که بعد از چند قرن ایران را با یک مذهب واحد متحد کرد! و با شیبک خان ازبک (مغول) جنگید و او را شکست داد و انتقام حمله چنگیز و مغولان به ایران را از او گرفت

سلطان محمد دوم صفوی و گردش روزگار

مقدمهدر حدود فتنه افغان های غلزایی (هوتکیان) و هنگامی که محمود افغان در اصفهان بر تخت سلطنت (حدودا صدساله صفوی) تکیه داد و رسما اولین پادشاه از سلسله هوتکی شد شاهزاده ای از خاندان صفوی به قزوین گریخت و در آنجا به نیابت پدرش (شاه…