سرنوشت امام قلی خان سردار مقتدر صفوی

توصیف کوتاهی از صفی قلی خان پسر امامقلییکی از علل هایی که میشود در مورد قتل امامقلی و حذف خاندان وی گفت ترس شاه صفی اول صفوی از یکی از پسران امام قلی بود که گفته بودند او پسر یکی از زنان حرمسرای شاه عباس بوده است که شاه عباس به…

موسیقی در عهد صفویه و دیپلماسی از نوع موسیقی توسط شاه عباس بزرگ صفوی

دیپلماسیه شاه عباس بزرگ در مقابل سفیران دولت های مسیحی او با این هنری که داشت قصد داشت تا با به‌ رخ کشیدن شکوه فرهنگ ایرانی و البته دربار صفوی، در مقابل سفرای خارجی و به‌ویژه سفیران اروپایی بپرازد.. شاه‌عباس عادت داشت که همیشه در فضای کاخ،

مختصر زندگانی سارو تقی اعتماد الدوله (از شاه عباس اول تا شاه عباس دوم)

دوران سربازی ساروتقی و منشی گری حاکم اردبیل: میرزا محمد تقی که فرزند میرزا هدایت الله تبریزی بود همراه با پدرش به دلیل یافتن شغل به قزوین آمد و پدر در قزوین به شغال نانوایی پرداخت و پسرش محمد تقی را برای سربازی به اصفهان فرستاد و او

شاه عباس دوم و تزار الکسی روسیه به روایت دکترعلی بیگدلی

خدعه و نیرینگ روس ها در طول سلطنت تزار ها به گفته دکتر علی بیدگلی: روس‌ها از دیرباز با ایرانیان خدعه و نیرنگ کرده و آن را با زور همراه می‌کردند. موقعی که شاه عباس دوم بر تخت شاهی نشست، روس‌ها ابتدا از در دوستی درآمدند، اما همزمان به

کریم خان زند و یادگار شوم دوران نادرشاهی

افغان ها در اواخر عمر صفویه و زمان نادرشاه: افغان‌ها که از زمان سقوط صفویه، همواره در گوشه و کنار ایران مشکلاتی را فراهم می‌کردند، مورد تنفر مردم نیز بودند، نقش آنان در ساقط شدن سلسله صفویه، جنایات و تجاوزات‌شان به جان و مال و ناموس مردم