شاه عباس دوم و تزار الکسی روسیه به روایت دکترعلی بیگدلی

خدعه و نیرینگ روس ها در طول سلطنت تزار ها به گفته دکتر علی بیدگلی: روس‌ها از دیرباز با ایرانیان خدعه و نیرنگ کرده و آن را با زور همراه می‌کردند. موقعی که شاه عباس دوم بر تخت شاهی نشست، روس‌ها ابتدا از در دوستی درآمدند، اما همزمان به

کریم خان زند و یادگار شوم دوران نادرشاهی

افغان ها در اواخر عمر صفویه و زمان نادرشاه: افغان‌ها که از زمان سقوط صفویه، همواره در گوشه و کنار ایران مشکلاتی را فراهم می‌کردند، مورد تنفر مردم نیز بودند، نقش آنان در ساقط شدن سلسله صفویه، جنایات و تجاوزات‌شان به جان و مال و ناموس مردم