مرور رده

هخامنشیان

سلسله هخامنشیان توسط شخصی به نام کوروش پایه گذاری شد .امپراطور هخامنشیان اولین و تنها شخصی بود که توانست همه جهان متمدن آن روز را دربر بگیرد و بیش از سه سده همه جهان را یکپارچه کند . پادشاهان این سلسله از پارسیان بودند که بزرگ آنان خاندان پاسارگاد بوده است .فرمانروایی طوایف پارس را شخصی به نام چش پش پسرهخامنش به عهده گرفته بود .

آیا هخامنشیان زردشتی بودند؟!

در مورد دین‌ هخامنشیان با توجه به مندرجات سنگ نوشته‌های برجا مانده و نیز پاره‌ای از گزارش‌های تاریخ‌نگاران یونان باستان از جمله هرودوت، تئوپمپوس، استرابو و پلوتارک می‌توان تا حدودی به مبانی اعتقادی، آداب و رسوم ایشان پی برد. آنچه به وضوح از…