تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

درصد حق بیمه اجباری پرداختی به تامین اجتماعی از طرف کارگر و کارفرما بابت ارائه چه خدماتی می باشد؟

حق بیمه ۳۳ درصد میباشد که ۳ درصد باید توسط دولت پرداخت گردد ۲۰ درصد سهم کارفرما، ۳ درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما ، ۷ درصد سهم بیمه شده میباشد.

از ۲۷ درصد سهم کارفرما و بیمه شده ۹ درصد سهم درمان میباشد، و ۱۸ درصد بابت تعهدات کوتاه مدت (فرامت دستمزد ایام بیماری ، بارداری ، کمک هزینه ازدواج ، کفن و دفن ، پروتز و اروتز ، هزینه سفر بیمار و همراه بیمار) و بلند مدت سازمان (ازکارافتادگی کلی و جزیی ، بازنشستگی و بازماندگان) میباشد.

مشابه

  • هزینه بیمه اجباری تامین اجتماعی
  • بیمه تامیناجتماعی۱۲ درصد
  • واریزی بیمه اجباری تامین اجتماعی
  • قیمت پرداخت بیمه اجباری تامین اجتماعی
  • سهم درمان از حق بیمه پرداختی چقدر است
  • درصد حق بیمه کارفرما کارگر و دولت
  • درصد بیمه تامین اجتماعی
  • حق بیمه تامین اجتماعی درصد
  • حق بیمه اجباری
  • پرداخت بیمه اجباری چقدر است
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.