از سال ۱۳۸۵ قرار بر این شد که نسخه نویسی کامپیوتری شود…

به علت ناخوانا بودن نسخه‌نویسی، مشکلاتی از جمله‌ تجویز داروی اشتباه به بیمار و متعاقب آن شده بیماری، توجه مسئولین را به نسخه نویسی کامیپوتری در کشور جلب کرده است تا دارویی اشتباه خوانده و یا تجویز نشود.

دکتر جمشیدی گفت: با توجه به توصیه‌های عنوان شده در مرود خواناتر نوشتن نسخه و هم چنین به علت کثرت کار پزشکان با مشکلات زیادی رو به رو هستم که برای پیشگیری از به وجود آمدن چنین مواردی سازمان اقدام به کامپیوتری کردن نسخه در آینده‌‌ای نزدیک خواهد کرد.