تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
رادیو جوان - همه اهنگ های ایرانی مجاز و غیرمجاز لس آنجلسیتلگرام بدون فیلتر - تله پلاس 24

روستاهای شهرستان قم کدامند؟

آ
آبدانک
آغلک
آمره (قم)
ا
ابرجس
احمدآباد (قم)
ادریس‌آباد
اسفید
اسلام‌آباد (بخش مرکزی قم)
اسلام‌آباد (سلفچگان)
اشتریه
البرز (قم)
الگان
الویرآباد
امیرآباد گنجی
امین‌آباد (قم)
انجیرلی
ایلیخی‌بلاغی
ب
باغ نو (قم)
باغ یک
باغک (قم)
باقرآباد (قم)
بستان‌آباد (قم)
بشارت‌آباد
بنابر
پ
پاچیان
پستگان
ت
تاج خاتون (قم)
ج
جریک‌آغاج
جعفرآباد (قمرود)
جمزقان
جمکران
جنت‌آباد (قم)
جنداب
جوزه
چ
چال‌گنبد
چاه صادق‌خان
چاهک (قم)
چشمه پلنگ پائین
چشمه‌شور
چشمه‌علی (قم)
ح
حاجی‌آباد (قم)
حاجی‌آباد نیزاز
حاجی‌آباد آقا
حسن‌آباد (خلجستان)
حسن‌آباد (سلفچگان)
حسین‌آباد زند
حسین‌آباد (قم)
حسین‌آباد میش‌مست
حصار سرخ
حصارشنه
حیدرآباد (قم)
خ
خدرآباد (قم)
خدیجه خاتون
خرابک بالا
خرم‌آباد (قم)
خلج‌آباد
خورآباد
خیرآباد (قم)
د
دامشهر
داودآباد (قم)
دولای‌قارقی
دولت‌آباد آقا
دیزیجان
ر
راهجرد
رحمت‌آباد (قم)
رزبند
رستگان
روشگان
ز
زالون‌آباد
زنبورک (قم)
زواریان
زیزگان
س
ساری‌بلاغ (قم)
سالیون
سراجه (قم)
سرخده (قم)
سعدآباد (قم)
سفت
سفیداله
سناوند
سنجگان
سولقان (قم)
سیدآباد (قم)
سیرو (کهک)
سیف‌آباد (قم)
شریف‌آباد (قم)
شریف‌آباد زند
شمس‌آباد (قم)
شوراب (قم)
شیرین‌بلاغ (قم)
شیرین‌آباد (قم)
ص
صرم
صفدر
صفرآباد (قم)
صفی‌آباد (قم)
صیدآباد (بخش مرکزی قم)
صیدآباد (جعفرآباد)
ط
طایقان (قم)
طرلاب
طغرود
طینوج
ع
عباس‌آباد (قم)
عسگرلی
علی‌آباد (سلفچگان)
علی‌آباد (قم)
علی‌آباد تقی‌خان
علی‌آباد نظرعلی‌خان
علی‌خان بیکی
عنایت‌بیک
عیسی‌آباد (قم)
ف
فتح‌آباد (قم)
فرج‌آباد (قم)
فرح‌آباد (قم)
فوجرد (قم)
فیض‌آباد (قم)
ق
قاشقابلاغ
قاضی بالا
قاضی پایین
قره‌سو (قم)
قزل‌آباد (قم)
قشلاق البرز
قشلاق ملک‌قلعه
الله‌قلی
قلعه چم
قلعه سلطان‌باجی
قلعه‌سنگی (قم)
قلعه صدری
قلعه مرضعلی
قمرود (قم)
قنبرعلی
ک
کاج (قم)
کریم‌آباد (قم)
کلاغ‌نشین (قم)
کندرود (قم)
کورگل
کوه‌سفید (قم)
کیاب
گ
گروکی (قم)
گزآباد (قم)
گلستان (قم)
گیو (قم)
ل
لنگرود (قم)
م
مبارک‌آباد (قم)
مجیدآباد (قم)
محسن‌آباد (قم)
محمدآباد (قم)
محمدبیک
محمودآباد (قم)
مشک‌آباد
معصوم‌آباد (قم)
مقبل‌آباد
مقبول‌آباد
ملک‌آباد (قم)
منصورآباد (قم)
موجان
مؤمن‌آباد (قم)
میرآباد (قم)
ن
نایه
نجم‌آباد (قم)
نواران
نورآباد (جعفرآباد)
نورآباد (خلجستان)
نویس (قم)
نیجه
نیزار (قم)
و
ورزنه (قم)
وسفونجرد
وشاره
ونارج
ویریج
ه
همت‌آباد (قم)
ی
یکه‌باغ (قم)
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.