برخی قرص های خواب می توانند  روی سلامتی ما اثر مثبت بگذارند و آسیب های جدی سکته مغزی را در بدن آن ها کاهش دهند و موجب بهبودی سریع تر آن ها شوند با استفاده از نوعی قرص خواب با نام زولپیدم به این نتیجه دست یافته اند