دارو هایی که برای مشکلات خواب داده می شوند آنها را  hypnotics یا sedatives می گویند . آنها به چهارگروه دسته بندی می شوند :
(الف) بنزودیازپین Benzodiazepines
Flurazepam (Dalmane) ; temazepam ( Restoril) ; triazolam (Halcion).
این دارو ها اساسا مشابه tranquilizers  هستند  و دارای همان اثر های جانبی است . اثر هایی عمومی باقی می گذارند و استفاده مکرر از آنها منجر به تجمع دارو در بدن می شود و اثر های جانبی و تصادفات را افزایش می دهد . در طی مصرف چند هفته نسبت به آن اعتیاد ایجاد می شود ؛ اولین علامت » برگشت بی خوابی« وقتی است که مشکلات خواب شما بدتر از همیشه می شود ،   که شما بخواهید آن را با مصرف قرص شکست دهید .
(ب) کلورال هیدرات و دارو های مربوطه chloral hydrate
chloral hydrate ; dichloralphenazone ( Iscocom midrin).
این دارو ها در تاثیرشان مشابه با benzodiazepines هستند . اثر های جانبی آنها شامل جوش ، سر گیجه و مشکلات معده ای است .
(پ)آنتی هیستامین Antihistamines
Prometazine (phenergan); trimeprazine (temaril)
به طور معمول خواب آلو دگی در ارتباط با اثر ها جانبی Antihistamines در باره درمان آلرژی است اما این دارو ها اغلب در بچه باعث هیجان می شود .
(ت)باربی چوریت و متی پریلونBarbiturates and methyprylone
Butisol sodium , Nembutal , Nodular , pyridium plus
این دارو ها امروزه خیلی کم مصرف می شوند، آنها به دارو های اعتیاد آور شباهت یافتند، ترک این دارو خیلی مشکل است و می تواند خانمانسوز باشد و امروزه مصرف زیاد باربی چوریت جان افراد زیادی را گرفته که اغلب آنها به شکل تصادفات بوده است.
تمام دارو های بی خوابی پسایند نا مساعدی دارند ، آنها اعتیاد آور هستند و آنها دگر گونی هایی را درست روز بعد از مصرف به وجود می آورند که از این نظر می توانند حوادثی را ایجاد کنند و وضعیت خواب آنها بهم می خورد و پس از آن به خواب طبیعی سالمی فرو می روند .