دکتر سلام: طبق گفته پزشکان مصرف داروهای تقلبی نسختین آسیبی را که به بدن افراد می رساند باعث صدمه زدن به قلب می شود و چین و هند تولید کنندگان اصلی داروهای تقلبی در جهان هستند.

به نقل از پایگاه خبری بی بی سی؛ از هر ۱۰ بسته دارو در سطح جهان یک بسته داروی تقلبی بوده و تجارت داروهای تقلبی در سطح جهان رو به گسترش است.
بنابراین گزارش، بررسی های انجام شده در این زمینه بیانگر این مطلب است که چین و هند نقش مهمی را در تولید و پخش داروهای تقلبی در سطح جهان ایفا می کنند.
همچنین به گفته پزشکان اروپایی مصرف داروهای تقلبی باعث وارد شدن صدمه به قلب افراد می شود و قلب انسان عضوی حساس است که پس از مصرف داروهای تقلبی آسیب می بیند.
یادآور می شود: دکتر ناوارو داروشناس مطرح انگلیسی افزایش تولید دارو درسال های اخیر به دلیل افزایش تشخیص گونه های مختلف بیماری ها را از عوامل گسترش پخش داروهای تقلبی می داند.