مرور برچسب

آتش سوزی رم

آتش سوزی رم به دستور امپراتور خونخوار رم (نرون ) چگونه اتفاق اقتاد؟

1949 سال پیش در روز 19 ژوییه سال 64 میلادی نرون امپراتور خونخوار و مجنون رم به سربازانش دستور داد تا مخفیانه این شهر را آتش بزنند.نرون قصد داشت گناه آتش زدن شهر رم را به گردن مسیحیان بیندازد و در عین حال ،او…