مرور برچسب

آخرین پادشاه سلسله خوارزمشاهی

جلال الدین خوارزمشاه و پایان سلسله خوارزمشاهیان

سلطان جلال الدین خوارزمشاه فرزند علاالدین محمد خوارزمشاه آخرین پادشاه سلسله خوارزمشاهی بود. در زمان حمله مغولان به ایران سلطان جلال الدین خوارزمشاهی در برابر یورش مغولان وحشی ایستادگی کرد و چندین جنگ بین او و مغولان درگرفت. پس از جنگ پروان…