مرور برچسب

آرایش در زنان ایرانی

آرایش در زنان ایرانی از دوران ماقبل تاریخ تا دوره قاجار

این مقاله یک نسخه‌ی خلاصه از مطالعاتی است که بر روی تاریخچه‌ی آرایش در دنیای ایرانیان انجام شده است. در ضمن بر طبق الگوی مقالات قبلی، در اینجا هم تأکید بر روی دوره‌ی قاجار خواهد بود؛ واژه‌های معمول هنر صورت‌نگاری، که به صورت خاص به محقق…