مرور برچسب

آیین زروانی

آیین زروانی (اهریمن پرستی)

آیین زُروانی مشتق از زُروان است که به نظر زروانیان وجودِ غایی یک انسان است. واژه زروان مشتق شده از کلمه هندوایرانی سروا (Sarva) می‌باشد. بنابراین نام درست این آئین سروانی یا سروائی می‌باشد، که این منطبق با جایگاه مقدس درخت سرو در فرهنگ…

زروان «خدای زمان» در ایران باستان

بنا بر باورهای ایران باستان آفرینش جهان در محدوده دوازده هزار ساله اساطیری انجام می گیرد. این دوازده هزار سال به چهار دوره سه هزار ساله تقسیم می شود .در دوران نخستین ، عالم مینوی و دورانهای بعد مینوی و گیتیی(منظور وجوه مادی و جسمانی می…