مرور برچسب

آیین مزدکی

قلع و قمع مزدکیان

كریستن سن این محقق دانماركى عقیده دارد كه جریان قلع و قمع مزدكیان در آخر سال 528 یا اوائل 529 میلادى اتفاق افتاده است . قباد فرزند كوچك خود انوشیروان را ولایت عهد خود كرد. كاووس فرزند ارشد قباد علیه این تصمیم به یارى مزدكیان كه خود از آنان…

ظهور مزدک در شاهنامه فردوسی

ظهور مزدك بیامد یكى مرد، مزدك بنام سخنگوى با دانش و راءى و كام گرانمایه مردى و دانش فروش قباد دلاور بدو داد گوش بنزد جهاندار دستور گشت نگهبان آن گنج و گنجور…