مرور برچسب

اساطیر آناتولیایی

مزولّا ، الهه آناتولیایی

مزولّا/muzella/-الهۀ آناتولیایی دختر هوا-خدا و خورشید-خدای آرّینا Arianna است. این الهه غالباً در متون هیتیایی، همراه با مادرش به‌عنوان واسط میان بشر و خدایان بزرگ مورد استمداد قرار می‌گیرد. منبع: کتاب تاریخ اساطیری ایران،…

للوانی ، الهه ارواح جهان فروردین

للوانی / للووانی/ Lelwani/ Leluwani/ الهۀ ارواح جهان فرودین نزد آناتولیایی ها که در متون هیتیایی نامش به‌صورت ارش کی گال EREŠ. KI. GAL نوشته می‌شود. در طی سلطنت هیتی های کهن، خدای جهان فرودین و مذکر بود. چنان‌که از لقب های او یعنی سرور یا…

خورشید_ اله‍ۀ آرینا، خدای آناتولیایی

خورشید_ اله‍ۀ آرینا/ Sun- goddess of Arinna/_ خدای آناتولیایی در کتیبه‌های هیتیایی این الهه معمولاً با عنوان اتو اورو آریناAUTuRuArina  بر طبق مرکز پرستش عمده اش آرینا ظاهر می‌شود ‌به این الهه می‌توان به‌درستی به‌عنوان « یکی از آرینا ها»…

حپات، الهه آناتولیایی

حبات / حپات/Hebat/ Hepat/ یک الهۀ آناتولیایی که مورد پرستش هیتی ها و هوریانی ها بود. این الهه نخستین بار در متون پیش _ سارگونی، بعدها در نام‌های مؤنث بی‌شمار از روی بایگانی‌های بغازکوی، آلالاخ Alalakh و اوگاریت در طی هزارۀ دوم پیش از میلاد…

آلّانزو الهه آناتولیایی

آلّانزو/Allanzu/ اله‍ۀ آناتولیایی Anatolian دارای اصل و منشأ هوریانی Hurrian . این نقطه عمدتاً  در کیزوواتنا kizzuwatna مورد  پرستش بود . در نقوش صخره‌ای یازیلی کایا yazili kaya ،او به‌عنوان دختر تشوب Tešub و حباب Hebat و مشابه مؤنث او،…