مرور برچسب

اسحق کرکایی

بررسی وضع مسیحیان در عصر ساسانیان -بخش دوم

     -بخش دوم    در میان اسیران جنگی که شاپور یکم به خوزستان (Suziana) گسیل داشت، مسیحیان بیشماری نیز بوده اند. شاپور به مسیحیان اسیر در بند اجازه داد که مراسم مذهبی خود را بی هیچ محدودیتی برگزار نمایند. مقارن همین زمان در امپراطوری روم…