مرور برچسب

اسطوره خاورمیانه

اَداد، خدای سامی

آداد/adad/و همچنین آدا adda، آنداanda، هدادhadad، آدوaddu_ هوا_ خدای_ سامی احتمالاً نام او، ازلحاظ ریشه شناسی وابسته به کلمه عربی هدا hadda به معنای«شکستن» هداد haddat به معنای «تندر» است. در بین‌النهرین، جایی که نام او غالباً به‌صورت…

آداپتا، اسطوره بین‌النهرین کشف شده در نینوا

آداپتا/Àdapa/ اسطورۀ بین‌النهرین که بر روی الواح  حفظ‌شده دراَمرنه Amarna ونینوا Nineveh (بابلی میانه ومتٱخر) یافت شده است. این دو گونه، از بعضی جهات با یکدیگر فرق دارند ولی، ابهام اسطوره دربارۀ مقاصد واقعی خدایان یعنی Ea وآنو Anu در هر دو…