مرور برچسب

اشتارت

قونیر شا، خدای سامی غربی

( ال) قونیر شا /(EL)qunirša)/_خدای سامی غربی این نام از قن راس «qnrs» یعنی« آفرینندۀ زمین» مشتق شده است. در یک اسطورۀ کنعانی که بخشی از آن در یک متن هیتیایی حفظ‌شده، سخن از روابط بد خانوادگی با آشرتو Ašertu(= اشتارت ) به میان می‌آید. این…

ستاره صبح ، آشتارا

آشتارا / آتار/ Aštar/ Attar در اوگاریتی ttr ,خدای سامی غربی. او جنبه مذکر ناهید به‌عنوان ستارۀ صبح بود در جنوب عربستان او را می‌پرستیدند که در آنجا، دو جنبۀ ستارۀ صبح و غروب یکی شده بود. در سوریه، او را پسر اشتارت Aštart می‌نامیدند. این…