مرور برچسب

اشک بیست و یکم

ونن دوم (اشک بیست ویکم)

درباره این‌یکی شاه اشکانی جز نام چیزی نمی‌دانیم. اما این ناآگاهی، به‌جای اینکه نشان از آرامش داشته باشد، می‌تواند خبر از اوج بحران در دربار اشکانیان بدهد.باری! تاسیتوس تنها یک سطر از کتاب خود را وقف اشک بیست ویکم ما کرده است. پس از…