مرور برچسب

افسانه چینی

امپراتور جو و بائو‌سی

آنطور که در تاریخ آمده است، در چین باستان و در حکومت های فئودالی آن ، اغلب امپراتور دارای بالاترین جایگاه کشور و دارای قدرت فراوانی است. به طوری هیچ کس توان مقابله و مخالفت با او را نداشته است. اما اگر امپراتور قدرت ملی را ناچیز و بی…

چان عه الهه ماه و هو ای

جشن مهرگان چین در ماه هشتم تقویم کشاورزی چین است. در کل اعیاد سنتی چین شامل جشن مهرگان، عید بهار و عید قایق اژدها است. در جشن مهرگان ، اعضای خانواده در كنار هم گرد آمده و کیک ماه ( نوعی خوراک مخصوص جشن مهرگان ) و…

مار در لیوان شراب

در چین باستان، شخصی به نام " له گوان" حکمران منطقه "خه نان " بود.او دوستی داشت که گاهی برای نوشیدن شراب و گپ زدن به خانه وی می آمد. مدتی بود که آن دوست به منزل له گوان نیامده بود لذا له گوان شخصی را به سراغ او فرستاد تا از وضعش با خبر…

کوا فو

روحیه قهرمانی و مبارزه با سختی ها در تمام جوامع ستوده شده و در رابطه با این موضوعات داستان های فراوانی وجود دارد که یکی از آنان چنین است: در چین باستان، کوه بلند و برافراشته ای در صحرای شمالی وجود داشت . در جنگل دور دست…

یاد آلو

"تسائوتسائو"در راس سیاهیانش در دوره"سه کشور"از تاریخ چین،  عازم میدان جنگ شد. راهشان از منطقه خشکی می گذشت.هواهم گرم و آفتاب سوزان بود،چشمه یا رود خانه ای در راه نبود. بدن سربازان غرق عرق شده دهانشان از تشنگی خشک گشته بود. هنگی کوفته…