مرور برچسب

الهه ارواح

للوانی ، الهه ارواح جهان فروردین

للوانی / للووانی/ Lelwani/ Leluwani/ الهۀ ارواح جهان فرودین نزد آناتولیایی ها که در متون هیتیایی نامش به‌صورت ارش کی گال EREŠ. KI. GAL نوشته می‌شود. در طی سلطنت هیتی های کهن، خدای جهان فرودین و مذکر بود. چنان‌که از لقب های او یعنی سرور یا…