تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

الهه هیتی

گول شش ، الهه سرنوشت

گول شش/ Gulšeš/ _ الهه‌های سرنوشت نزد هیتی ها تعبیر و قرائت نام‌های آن‌ها مربوط به کلمۀ« خط» هیتیایی است آنان خدایان جهان فرودین هستند و در دعاها از آن‌ها استمداد می‌شود و در این مورد، گاهی جنبۀ خیر خواهانه و زمانی حالت خصمانه دارند.…